ราคาที่แสดงเป็นราคาเฉพาะค่าตั๋วเรือต่อคนสำหรับห้องพักคู่ในประเภทห้องพักและเส้นทางที่กำหนด • สำหรับการจองใหม่เท่านั้น • ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง • มีเงื่อนไขและข้อกำหนดกำกับ • อาจไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายบางรายการได้และสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ราคาที่แสดงเป็นสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯและรับชำระเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้นตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ออกใบแจ้งหนี้ • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินเรือและราคาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า